We hope you enjoy our video. Kailen Aldridge, Azia White, Jordann Ford